Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.swiatopiekunki.pl prowadzony jest przez MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 20a/5), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000815621, NIP: 6812079472, REGON: 384923997, adres poczty elektronicznej: kontakt@swiatopiekunki.pl, numer telefonu: 577 517 513, zwaną dalej Usługodawcą.


Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.swiatopiekunki.pl określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, a także określa m.in. prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego www.swiatopiekunki.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 
§ 4 Umowa o świadczenie usługi Ogłoszeń dla Konta typu Pracodawca
§ 5 Umowa o świadczenie usługi Ogłoszeń dla Konta typu Przewoźnik
§ 6 Umowa o świadczenie usług dla Konta typu Opiekunka
§ 7 Realizacja Usług
§ 8 Metody płatności
§ 9 Reklamacje, prawo do odstąpienia od umowy i brak prawa do odstąpienia od umowy
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Przedsiębiorcy
§ 12 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Pouczenie dotyczące braku odstąpienia od Umowy


§ 1
Definicje


1. Agencja pracy / Pracodawca – Klient zamieszczający Ogłoszenia o pracę.


2. Czas realizacji zamówienia – czas od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy a pojawieniem się Ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.


3. CV – życiorys Klienta posiadającego typ Konta Opiekunki, zawierający szczegółowe informacje o doświadczeniu zawodowym Klienta i udostępniany Klientom posiadającym Konto Agencji pracy / Pracodawcy.


4. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


5. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Usługodawcą.


6. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.


7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Pakietu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy świadczenia usług z Usługodawcą. 


8. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, 
- która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej oferowanej przez Usługodawcę.


9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.


10. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


11. Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Serwisie internetowym. Usługodawca udostępnia następujące typy Kont: Agencja pracy / Pracodawca, Opiekunka, Przewoźnik.


12. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.


13. Ogłoszenie – ogłoszenie dotyczące oferty pracy lub przewozu zamieszczone przez Klienta w systemie Serwisu internetowego.


14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

15. Przedsiębiorca indywidualny -osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.  

16. Przewoźnik – Klient świadczący usługi przewozu osób i zamieszczający w Serwisie Ogłoszenia w tym zakresie.


17. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.


18. Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.swiatopiekunki.pl


19. Pakiet – dostępny w Serwisie internetowym zestaw usług będących przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.


20. Umowa o świadczenie usług – odpłatna umowa, której przedmiotem jest Usługa polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia w systemie strony internetowej Serwisu, zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem (usługobiorcą) a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.


21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


22. Usługa – dostępna w Serwisie internetowym usługa polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia lub udostępnienia CV poprzez stronę internetową Serwisu, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.


23. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.


24. Usługodawca – MEDICAL INVESTMENT Sp. z o.o.


25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.


26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy świadczenia usług z Usługodawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Pakietów, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.  

 

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.swiatopiekunki.pl,  w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 


2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających ze Sklepu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 11 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).


3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego. 


4. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 
6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Serwisie internetowym Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w Polityce Prywatności Serwisu internetowego.


7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.


8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.


9. Zamówienia Usług może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


10. Wszystkie informacje o Usługach świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego (w tym: opisy, ceny Pakietów) podane na stronie internetowej Serwisu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.


11. Ceny Usług dostępnych na stronie Serwisu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


12. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.


13. Serwis internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Serwisu internetowego.


14. Promocje organizowane za pośrednictwem Serwisu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter.


2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.  


3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.


4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.


5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.


6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu internetowego.


7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


8. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Logowanie/Rejestracja”):
a) Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, danych wskazanych w procesie wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.
b) Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do zamawiania Pakietów Usług w Serwisie podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz stworzenia CV dla Klientów posiadających Konto Opiekunki.
c) Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
d) Po utworzeniu Konta Klienta, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, zostaje przesłana wiadomość email z linkiem potwierdzającym utworzenie Konta. W razie braku potwierdzenia rejestracji przez Klienta, Konto zostanie usunięte po upływie 30 dni.
e) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego.
f) Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. 
g) Konto jest niezbywalne.


9. Usługa „Formularz kontaktowy”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
b) Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia i nazwiska użytkownika, numeru telefonu, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”.


10. Usługa „Formularz zamówienia”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Pakietu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Usługodawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
b) Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
c) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu internetowego). 
d) W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych dotyczących zawieranej Umowy o świadczenie usług: Pakiet, ilość, sposób płatności za Pakiet, preferowaną miejscowość.


11. Usługa „Newsletter”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera. 
b) Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
c) Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu grupy adresata i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi Newslettera.
d) Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Usługodawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.
e) Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

 

§ 4
Umowa o świadczenie usługi Ogłoszeń dla Konta typu Agencja pracy/ Pracodawca


1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie internetowym.


2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zalogowanie do Konta Klienta.


3. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług w Serwisie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
a) dokonanie wyboru Pakietu, poprzez przejście do zakładki "Cennik" oraz podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Pakietu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamów pakiet”),
b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), jak również dokonanie wyboru metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,
c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Pakietu),
d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.


4. Usługodawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.


5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.


6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy o świadczenie usług, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych Pakietów, całkowitą cenę do zapłaty wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia). Na późniejszym etapie będzie wysyłana także wiadomość o zmianie statusu Zamówienia.


7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.


8. Wykupieniu Pakietu jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Usługodawca może organizować promocje, w ramach których wybrane Pakiety będą bezpłatne.


9. W celu dodania Ogłoszenia należy:
a) zalogować się do Konta Agencji pracy,
b) przejść do zakładki „Utwórz ofertę pracy” oraz podać niezbędne szczegóły Ogłoszenia wskazane w formularzu, w tym m.in. wysokość wynagrodzenia, miejsce wykonywania pracy, wymagane kwalifikacje, zakres czynności i inne, a następnie kliknąć „Zapisz ofertę pracy”,
c) Ogłoszenie może ukryć lub wyróżnić poprzez przejście do zakładki „Oferty pracy” i zmianę ustawień widoczności i wyróżnienia za pomocą przycisków znajdujących przy Ogłoszeniu.


10. W ramach wykupienia Pakietu, Klientowi przysługuje możliwość zamieszczenia Ogłoszenia na fanpage’u Usługodawcy w serwisie społecznościowym Facebook. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca niezwłocznie zamieści Ogłoszenie na fanpage’u.


11. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia czasu pozostałego do końca funkcjonowania Ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. 


12. Klient posiadający typ Konta Agencja pracy ma możliwość stworzenia wizytówki widocznej w Serwisie poprzez:
a) zalogowanie się do Konta,
b) przejście do zakładki „Wizytówka” oraz podanie niezbędnych danych wskazanych w formularzu, w tym m.in. nazwy, adresu poczty elektronicznej, adresu prowadzenia działalności, adresu strony internetowej i innych, a następnie kliknięcie przycisku „Zapisz wizytówkę”,
c) wizytówka będzie widoczna dla innych Klientów i użytkowników w zakładce „Agencje pracy” wyłącznie przez czas trwania Pakietu.

13. Klient posiadający typ Konta Agencja pracy ma możliwość stworzenia oddziałów swojej firmy poprzez:

a) zalogowanie się do Konta,
b) przejście do zakładki „Oddziały” oraz kliknięcie przycisku „ Utwórz oddział” oraz wpisanie wymaganych danych.

c) na podany adres e-mail oddziału zostanie przesłany link aktywacyjny

d) aby opłacić usługę należy w zakładce oddziały zaznaczyć oddział lub oddziały i kliknąć przycisk „ Kup Pakiet”. Oddział nie może posiadać pakietu wyższego, niż jego centrala.

e) następnie należy wybrać pakiet i kliknąć przycisk „ Zamawiam pakiet dla oddziału”

f)  następnie wyświetli się podsumowanie i należy kliknąć przycisk „ Zamawiam i płacę”

g) po wybraniu odpowiedniego dla siebie banku użytkownik zostanie przekierowany na stronę banku, aby dokonać płatności

h) Warunkiem stworzenia oddziału firmy jest posiadanie jednego z płatnych pakietów przez konto główne.

i) Usługodawca zastrzega sobie prawo do utworzenia pakietów promocyjnych.

 

§ 5
Umowa o świadczenie usługi Ogłoszeń dla Konta typu Przewoźnik


1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim zamówieniu przez Klienta Usługi  za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym.


2. Warunkiem zamówienia Usługi jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zalogowanie do Konta Klienta.


3. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług w Serwisie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
a) po zarejestrowaniu Konta Klient-Przewoźnik automatycznie będzie mógł skorzystać z Pakietu bezpłatnego przez czas nieokreślony, 
b) skorzystanie z bezpłatnego Pakietu jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu oraz zarejestrowaniu Konta.


4. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.


5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości. Treść zawartej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.


6. W celu dodania Ogłoszenia należy:
a) zalogować się do Konta Przewoźnika,
b) przejść do zakładki „Wizytówka” oraz podać niezbędne szczegóły Ogłoszenia wskazane w formularzu, w tym m.in. nazwa, adres poczty elektronicznej, adres prowadzenia działalności, adres strony internetowej i inne oraz dane dotyczące trasy, a następnie kliknąć „Zapisz wizytówkę”.

 

§ 6
Umowa o świadczenie usług dla Konta typu Opiekunka


1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim zamówieniu przez Klienta Usługi  za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym.


2. Warunkiem zamówienia Usługi jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zalogowanie do Konta Klienta.


3. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług dla Konta Opiekunki w Serwisie internetowym jest następująca:
a) dokonanie wyboru Ogłoszenia, na który Klient będzie aplikował, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności przejście do zakładki "Oferty pracy", a następnie wybór konkretnego Ogłoszenia i przejście na jego podstronę),
b) udostępnienie CV Agencji pracy jest możliwe po kliknięciu przycisku "Aplikuj na tą ofertę pracy", dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na przesłanie CV do konkretnej Agencji pracy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego przesłanie CV; wysłane CV będzie widoczne dla Agencji pracy przez czas trwania rekrutacji,
c) rezygnacja z Usługi, tj. wycofanie CV z rekrutacji prowadzonej przez daną Agencję pracy, następuje poprzez ponowne przejście do zakładki " Moje zgłoszenia" w panelu konta oraz kliknięcie przycisku „Usuń”, a następnie potwierdzenie akcji poprzez wybranie przycisku "Tak, kontynuuj".


4. Usługodawca umożliwia przesłanie CV do wielu Agencji pracy jednocześnie. W tym celu należy przejść do zakładki „Szybka aplikacja”, w formularzu wybrać te Agencje, którym Klient-Opiekunka chce przesłać swoje CV, oraz kliknąć przycisk „Aplikuj”. Klient może również przesłać CV do wszystkich Agencji pracy, klikając przycisk " Wybierz wszystkie agencje " oraz przycisk "Aplikuj". W każdym z powyższych przypadków, niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności, a także wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do wybranych lub wszystkich agencji pracy.

5.Usługodawca umożliwia aplikację na oferty pracy również bez konieczności rejestracji w serwisie.

6. Aby wysłać swoją aplikację do wielu Pracodawców wystarczy Wejść w zakładkę "Szybka aplikacja” kliknąć „aplikuj bez rejestracji” Wpisać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, uzupełnić umiejętności i doświadczenie (obowiązkowo). Następnie wybrać agencje pracy do których chce się aplikować, zaznaczyć zapoznanie się i akceptację regulaminu serwisu i politykę prywatności, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następnie należy kliknąć przycisk „Aplikuj”


§ 7
Realizacja Usług


1. Zamawiać usługę można 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, publikacja Ogłoszeń odbywa się automatycznie.


2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.


3.  Okres publikacji Ogłoszenia w Serwisie wynosi 30 dni. Klient może w dowolnym momencie wycofać Ogłoszenie. Samoistne wycofanie Ogłoszenia przez Klienta nie wiąże się ze zwrotem jakiejkolwiek kwoty pieniężnej Klientowi.


4. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne dla Użytkownika-Opiekunki, będzie widoczne dla Użytkownika- Agencji w zakładce „nieaktywne.


5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian warunków świadczonej Usługi lub braku możliwości świadczenia Usługi we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innych warunków realizacji zamówienia.


6. Podczas wypełniania formularza zamówienia Usługi oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie Usługi, Klient jest informowany o kosztach wybranych przez siebie dodatkowych warunków świadczenia Usługi, jeśli takie wystąpią.


7. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówionej Usługi, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia Usługi, kontaktując się z Usługodawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu z Usługodawcą.

 

§ 8
Metody płatności


1. Usługodawca umożliwia płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej - płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS:  0000700791, NIP: 6342661860, REGON: 240770255– aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.dotpay.pl/

2. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia Usługi przez Usługodawcę, określającej całkowity koszt zamówionej Usługi (od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług).

 

§ 9
Reklamacje, prawo do odstąpienia od umowy i brak prawa do odstąpienia od umowy


1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje związane z publikacją Ogłoszeń oraz ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego Klient może składać w szczególności:

  • pisemnie na adres: 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 20a/5,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@swiatopiekunki.pl zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): 
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta, 
  • danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.


3. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. 


4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


5. Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.

9. W przypadku złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez osobę fizyczną, Usługodawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):

a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

b) jeśli Umowę o świadczenie Usług zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Usługodawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).

10. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, p

a) jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi lub prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługują, a Usługodawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 11 Regulaminu stanowią inaczej),

b) jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

§ 10
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów


1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. 


2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn. zm.),
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą, 
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów), 
d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 11
Przedsiębiorcy


1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.


2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 11 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 11.


3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.


4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.


5. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy o świadczenie usług. 


6. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Usługę w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.


7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 12
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.


2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego. 


3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu


4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.


5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy o świadczenie Usług).


6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.


7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.


8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu. 


9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.


10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.

 

Załącznik nr 1
Pouczenie dotyczące braku odstąpienia od Umowy

Prawo odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (a to stosownie do art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).